GDPR

INTEGRITETSPOLICY

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Inom Västbo Taxi behandlar vi Personuppgifter för användare, som använder våra tjänster. Vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Västbo Taxi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst upp på sidan.

Med ”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person.

Västbo Taxi använder Personuppgifter främst för att administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna, bearbeta dina bokningar, optimera din upplevelse av Tjänsterna och individualisera kommunikationen med dig. Var vänlig och läs denna Integritetspolicy noga för att förstå hur och för vilka ändamål vi behandlar dina Personuppgifter.

Genom att lämna dina Personuppgifter till oss och godkänna tillämpliga villkor samtycker du till att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med vad som anges i denna Integritetspolicy. Om lagen kräver ett mer specifikt samtycke från dig kommer vi naturligtvis fråga efter ett sådant.

Ändringar i dessa nu ovan nämnda villkor meddelas genom att de nya villkoren publiceras på Västbo Taxis webbplats och vi rekommenderar därför att du regelbundet tar del av dessa. Om du adderar Personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att Västbo Taxi får behandla även de Personuppgifterna i enlighet med tillämpliga villkor.

ANVÄNDNING AV VÄSTBO TAXIS WEBBPLATS

Genom att använda Västbo Taxis webbplats accepterar du att Västbo Taxi aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att Västbo Taxi och samarbetsbolag ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som tillhandahålls via Västbo Taxis webbplats. För personer under 18 år krävs som utgångspunkt vårdnadshavares samtycke för registrering och hantering av personuppgifter. Genom att samtycka till dessa villkor bekräftar du att du antingen är över 18 år eller att din vårdnadshavare samtycker till att Västbo Taxi lagrar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dessa villkor. Västbo Taxi förbehåller sig rätten att få samtycket verifierat.

Västbo Taxi kan komma att anlita underleverantörer för att fullgöra ett flertal olika funktioner som till exempel marknadsföring, uppdatering av dina uppgifter t.ex. genom företaget Conect Media och andra tekniska tjänster för webbplatsen. Dessa underleverantörer kan i vissa fall få tillgång till användares personuppgifter om det är nödvändigt för att de ska kunna utföra ett uppdrag åt Västbo Taxi. Västbo Taxi behandlar alla personuppgifter med största försiktighet och Västbo Taxi underleverantörer får endast använda personuppgifter för att utföra uppdrag åt Västbo Taxi.

Västbo Taxi kan lämna ut Personuppgifter till tredje man, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Västbo Taxi annars är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Västbo Taxi överför inte Personuppgifter till land utanför EU/EES men om vi t.ex. har en underleverantör i ett land utanför EU/EES eller det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig kan överföring av Personuppgifter utanför EU/EES ske även om det landet, enligt EU-kommissionen, inte har ett adekvat skydd för Personuppgifter. För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina Personuppgifter i sådana situationer och efterlevnad av EU/EES-regler ingår Västbo Taxi avtal som uppfyller de krav tillämplig lag ställer för att skydda de överförda Personuppgifterna, med sådana underleverantörer. Genom denna Integritetspolicy samtycker du till att personuppgifter om dig kan överflyttas till företag och organisationer, inom såväl som utanför EU.

Genom denna Integritetspolicy samtycker du även till att uppgifter/registreringsinformation används för att målgruppsidentifiera dig i marknadsföringssyfte. Du samtycker också till att sådan information kan komma att lämnas ut till tredje man i marknadsföringssyfte. Ett sådant utlämnande av information kommer alltid att vara anonymiserad. Du har rätt att efter en skriftlig ansökan hos Västbo Taxi få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Du kan också ansöka om att få personuppgifter raderade. En sådan ansökan lämnas till Kundservice genom att du antingen skickar e-post till info@vastbotaxi.se.

ÄNDAMÅL FÖR VILKA VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER

 

Västbo Taxi samlar in Personuppgifter för olika ändamål. Vilka Personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på vilka Tjänster du använder.

Västbo Taxi använder Personuppgifter för att:

  1. administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tjänsterna,
  2. bearbeta dina bokningar och beställningar av Tjänsterna,
  3. kontakta dig via t.ex. SMS eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse,
  4. diagnostisera fel, optimera tekniken och kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av Tjänsterna,
  5. analysera och förbättra kvaliteten på och upplevelsen av Tjänsterna
  6. individualisera kommunikationen med dig avseende våra Tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av våra Tjänster,
  7. analysera statistik och användarbeteenden rörande våra Tjänster,
  8. öka din nytta och upplevelse av våra Tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta, eller
  9. marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller inte, inklusive beteende marknadsföring.

Du har rätt att när som helst och utan avgift begära att Västbo Taxi inte behandlar dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål eller återkalla ditt samtycke till detta. Du kan utnyttja denna rätt genom att kontakta Västbo Taxi på följande adress: info@vastbotaxi.se

Observera dock att även om samtycke återkallas kan Västbo Taxi med annan laglig grund ha fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter, såsom fullgörande av avtal.

INSAMLING AV DATA VID BOKNING VIA ONLINE
När du bokar en taxi via en APP eller via internet lämnar du dina personuppgifter till dem. Dessa personuppgifter ansvaras för och hanteras av respektive aktör i enlighet med deras personuppgiftspolicy.

När du bokar genom en resebyrå lämnar du själv dina personuppgifter till resebyrån och samtycker till att resebyrån behandlar dessa i sin verksamhet. Resebyrån kan därför identifiera dig t.ex. med hjälp av ditt bokningsnummer.

Vi ansvarar inte för respektive aktörers hantering av de personuppgifter du själv lämnat direkt till dessa.

UTSKICK AV INFORMATION
När du gjort en bokning hos oss använder vi dina personuppgifter för att skicka bokningsbekräftelse, viktig information om den kommande resa/tjänst. Sådana utskick sker till den e-postadress eller mobilnummer som du lämnat i samband med bokning.

Efter utförd tjänst kan det skickas ut en enkätundersökning där vi ber dig svara på frågor om vår tjänst för att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.

Inför resan kan vi komma att skicka ut information via SMS eller e-post till det mobilnummer eller e-postadress som har angetts i samband med bokning. Det kan t.ex. vara uppgifter om tider, viktig information inför resa eller påminnelse om att bilen är på väg.

LAGRINGSTIDER
Västbo Taxi följer god sed i taxibranschen.

Västbo Taxi sparar alla de personuppgifter vi samlar in i vår kunddatabas.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Västbo Taxi gallrar Personuppgifter i enlighet med vid var tid tillämplig lag. Det innebär t.ex. att Västbo Taxi raderar eller avidentifierar Personuppgifter när ändamålet för behandlingen av Personuppgifterna inte längre föreligger. Normal efter två år.

TEKNISKA/ORGANISATORISKA ÅTGÄRDER FÖR SÄKER BEHANDLING AV PERSONUPPGOFTER
Västbo Taxi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Västbo Taxi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur Västbo Taxi arbetar med dataskyddsförordningen (GDPR)– kontakta gärna Västbo Taxi.